پروژه آماده طراحی هتل فایل اتوکدی

پروژه آماده طراحی هتل فایل اتوکدی

پروژه آماده طراحی هتل فایل اتوکدی

پروژه آماده طراحی هتل فایل اتوکدی

این پروژه شامل نقشه های اتوکدی بصورت کامل اندزه گذاری وهمچنین نقشه مبلمان و ستون گذاریمی باشد

این پروژه دارای نقشه های پلان طبقات ،نما ،برش ،سایت می باشد

این پروژه را می توانید در درس طرح 1 الی 6 معماری استفاده کنید